مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پکیج نمایندگی و همکاران فروش - ویژه نمایندگان و همکاران فروش
شامل اطلاعات و مستندات فروش

رایگان!
16 پورت - ۱۶ پورت


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

پورت 24 - پورت ۲۴


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

32 پورت - ۳۲ پورت


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

48 پورت - 48 پورت


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

64 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

96 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

128 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

192 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

256 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

384 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

512 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

768 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

1024 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

2048 پورت - پورت = تعداد داخلی + تعداد خط شهری


قابلیتها

داشبورد مدیریتی نامحدود
بیش از 40 نوع افزونه متنوع
بیش از 20 گزارش
بیش از 6 نمودار
خروجی اکسل و پی دی اف
محاسبه هزینه خطوط تلفن و داخلی ها
گزارش بر اساس واحدهای سازمانی و ساختمانها
به روزرسانی خودکار هر 5 دقیقه
60 ماه ذخیره سازی اطلاعات
اتصال به تعداد سانترال مورد نیاز
پشتیبانی بیش از 60 نوع سانترال
بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار خاص
و....

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.145.213.148) وارد شده است.