بستن

گزارشگیری و داشبورد استریسک, الستیکس, ایزابل, فری پی بی اکس

استریسک - الستیکس

 

سرویس گزارشگیری و تحلیل تماسهای تلفنی از مراکز تلفن ویپ و مرکز تماس ویپ مبتنی بر استریسک – الستیکس – ایزابل و فری پی اکس هم پشتیبانی می کند.

Asterisk settings
Please login to your asterisk via SSH.

edit /etc/asterisk/cdr_manager.conf

and change

——————-

[general]
enabled = no

——————–

to
———————

[general]
enabled = yes
———————

edit /etc/asterisk/manager.conf

and add the following line after [admin] section

———————

[pbxdom]
secret = pbxdom
read = cdr,agent
write = command,cdr
———————

Restart your PBX

PBXDom settings
Add new PBX under your registered collector with the following information

Vendor = Asterisk

Model = Asterisk

Connection Type = TCP/IP Client

IP = Your Asterisk IP Address

Port = 5038

Login = pbxdom

Password = pbxdomشاید به مطالب زیر نیز علاقه مند باشید
Read more:
با مدیریت تماس ها کارمندان خود را راضی نگهدارید

یکی از با ارزش ترین دارایی ها ، در یک سازمان  وجود کارمندانی است که برایتان سود به همراه می...

Close